در راستای تغییرات جدید وب سایت برای خدمات رسانی بیشتر و بهتر تمام کاربران ملزم به
تایید ایمیل 
خود می باشند. لطفا برای دریافت لینک فعال سازی در متن هشداری که بعد از اولین ورود
به شما داده میشود روی دکمه ارسال لینک تاییدیه کلیک نمائید و سپس ایمیل خود را برای لینک تایید چک کنید